Misión e valores da ANPA do CPI de Vedra

Se pinchas en "máis información" poderás acceder a un resumo do Plan Estratéxico que a directiva da ANPA presentará para a súa aprobación na próxima Asemblea Extraordinaria. Esperamos as vosas opinións, suxerencias e aprobación final, se así o consideramos a maioría.
Plan Estratéxico da ANPA do C.P.I. de Vedra “A Boca”

Misión da ANPA do


C.P.I. de Vedra

Somos unha Asociación de Pais e Nais do Alumnado de Vedra que

buscamos atender as necesidades formativas e educativas dos nosos

fillos dende unha posición de responsabilidade coa comunidade educativa

e coa sociedade en xeral.Ideario ou declaración de principios
Antes de expoñer as principais liñas estratéxicas, e os obxectivos básicos, que

esta ANPA se propón alcanzar nos próximos catro anos, para dar cumprimento ao

seu fin social, é necesario apuntar que este proceso nace das seguintes

conviccións:

Primeira: pódense mellorar notablemente as condicións e o nivel educativo

do CPI de Vedra, aínda recoñecendo a traxectoria positiva que está levando

o centro dentro do sistema educativo galego.

Segunda: Nesa tarefa correspóndelle á ANPA ter un papel central e unha

actitude proactiva.

Terceira: é básica a implicación de todos os axentes con responsabilidade na

educación dos nenos e nenas, empezando polas propias familias e o

profesorado, e seguindo polos axentes sociais e administracións públicas

para conseguir resultados tanxibles a medio e longo prazo.

Cuarta: A mellora contínua e sostida do nivel educativo do alumnado, da súa

educación, formación e información, é básica para que poidan ter unha vida

digna, e o éxito neste cometido fortalecerá ao conxunto da sociedade.

Quinta: Toda a sociedade, e polo tanto esta comunidade educativa, debe

exercer o seu protagonismo ante os retos producidos pola inadecuada

utilización dos recursos naturais e a chamada “globalización”. Tanto as

persoas como as distintas asociacións civís deben formar parte activa do

proceso e non permanecer como simples espectadores.

Definición dos obxectivos a conseguir nos vindeiros catro anos.

En concordancia co ideario enunciado no anterior epígrafe formulamos os

seguintes obxectivos estratéxicos, tendo como obxectivo xeral, que engloba

a todos os demais:

Incrementar a calidade educativa do CPI de Vedra e contribuír na

medida das nosas responsabilidades á formación dos nosos fillas e

fillos como cidadáns responsables e comprometidos co respecto ao

medioambiente, ao seu entorno natural e cultural.

E como obxectivos específicos:

Velar polo bo estado das infraestruturas educativas e o funcionamento

axeitado dos servizos complementarios.

Prestar apoio aos alumnos e as súas familias no relacionado coas

necesidades educativas e coa asistencia ao centro escolar

Levar a cabo campañas de sensibilización e de participación activa

do CPI na defensa do medioambiente e do entorno natural.

Fomentar e participar en proxectos educativos que abran ao

alumnado do centro ao coñecemento doutras linguas e doutras

culturas.

Elaborar un programa educativo nos temas de interese para pais e

alumnos do CPI que complemente e reforce o proxecto curricular e/ou

educativo do centro.

Crear condicións que favorezan a comprensión de procesos globais

dende o local, favorecendo o coñecemento do patrimonio e a

identidade local, e reforzando os valores de respeto a todas as

culturas dende a vinculación co propio.

Liñas estratéxicas, obxectivos estratéxicos e accións globais

LIÑAS ESTRATÉXICAS OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS ACCIONS GLOBAIS

1.- ACCIÓN DE LOBBY E

XESTIÓN

1.1.- Velar polo bo estado das

infraestruturas educativas e o

funcionamento axeitado dos

servizos complementarios.

1.1.1.- Manter unha comunicación

permanente coa dirección do

centro e coñecer a súa acción.

1.1.2.- Defender os intereses da

comunidade educativa ante

entidades públicas ou privadas

con competencias na materia,

e/ou responsabilidades no

funcionamento do Centro.

1.2.- Prestar apoio aos alumnos, e

as súas familias, no relacionado

coas necesidades educativas e coa

asistencia ao centro escolar

1.2.1.- Asesorar e representar aos

pais e nais dentro da comunidade

escolar.

1.2.2.- Captar e xestionar os

recursos que permitan o

funcionamento das actividades

responsabilidade da ANPA.

2.- PROXECTOS

EDUCATIVOS E DE

RESPONSABILIDADE

SOCIAL

2.1.- Levar a cabo campañas de

sensibilización e de participación

activa do CPI na defensa do

medioambiente e do entorno

natural.

2.1.1.- Realizar unha campaña de

sensibilización e educación

medioambiental, e poñer en

marcha un proxecto de reciclaxe

selectiva.

2.2.- Fomentar e participar en

proxectos educativos que abran ao

alumnado do centro ao

coñecemento doutras linguas e

doutras culturas.

2.2.1.- Cooperar na consecución

para o centro de programas de

inmersión lingüística.

2.2.2.- Colaborar nun proxecto de

dinamización da biblioteca escolar

dentro dun programa europeo.

2.3.- Impulsar un programa

educativo nos temas de interese

para pais e alumnos do CPI de

Vedra e darlle difusión entre os

grupos de interese.

2.3.1.- Impulsar unha campaña de

sensibilización ante as drogas.

2.3.2.- Campaña de educación

para a Paz.

2.3.3.- Campaña de educación

vial e de prevención dos

accidentes de tráfico.

2.3.4.- Crear, e manter, un blog

que sirva de soporte de

comunicación de todas as accións

levadas a cabo, e forneza de

materiais para a reflexión e o

debate dentro da comunidade

educativa.
Visión da

ANPA do

C.P.I. de

Vedra

Ser unha ANPA de referencia en Galicia; coherente co seu compromiso na

educación, formación e información dos nenos e nenas do CPI, e das súas

familias; implicada na busca da excelencia no ensino público; e recoñecida por

fomentar a responsabilidade e os valores solidarios dentro da comunidade

educativa e da sociedade en xeral.

No hay comentarios :

Publicar un comentario